เข้าสู่ระบบ

ระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน


กรอกเฉพาะชื่อ(ภาษาอังกฤษ)เท่านั้น

ประกาศสำนักประเมินผล

1. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบคำของบประมาณ พ.ศ 2560

  • ขณะนี้ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เปิดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ดำเนินการบันทึกการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลได้แล้ว อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ นร 0720/ว.46 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th) ที่หัวข้อข่าวสำนักงบประมาณ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1)วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานพิจารณาตามลำดับความสำคัญ และ/หรือโครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุด จำนวน 5 โครงการ สำหรับแผนงาน/โครงการใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ 2560 หรือแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ทั้งโครงการที่ใช้งบประจำและงบลงทุน 2)รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามข้อ 1) มาพร้อมกับเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป

2. การลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

  • เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัด และกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบฯ ขอให้ลงทะเบียนและขอสิทธิเข้าสู่ระบบ โดยส่งเอกสารสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ที่โทรสารหมายเลข 022739493 022739497 จึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้
  • เจ้าหน้าที่สำนักจัดงบประมาณ และสำนักประเมินผลที่รับผิดชอบมากกว่า 1 กระทรวง ให้ลงทะเบียนในระบบโดยใช้รหัสกระทรวง 5 ตัวหลัง สำหรับการลงทะเบียนในกระทรวงที่รับผิดชอบลำดับที่ 2 และ 3 เช่นรับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ใช้ ID เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นกระทรวงที่ 1 (3969900208715) รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ 2 ใช้รหัส 50000 แทนที่ ID ของบัตรประชาชน 5 ตัวหลัง คือ (3969900250000) จังหวัดเป็นหน่วยงานที่ 3 ใช้รหัส 70000 แทนที่ ID ของบัตรประชาชน 5 ตัวหลัง คือ (3969900270000)

3. โครงการ

  • โครงการลงทุน หมายถึง โครงการที่หน่วยงานขอใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นรายจ่ายเพื่อการสะสมทุนของหน่วยงาน