เลือกระบบงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ตามแผนงาน/โครงการ